Zasady umarzania należności

Zarządzenie nr 5/2019
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Lęborku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych

Podstawa:

  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.2077 );
  • Uchwała nr VIII-77/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Lęborka i podległych jemu jednostek, wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

§ 1

1. Należności pieniężne z tytułu opłat za przetrzymanie zbiorów mogą być umarzane w całości lub części w przypadku:

  1. Zgonu czytelnika
  2. Szczególnego przypadku losowego
  3. Gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
  4. Gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny

2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

§ 2

1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie płatności na raty może nastąpić na wniosek dłużnika albo z urzędu.

2. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych uprawniony jest dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku oraz kierownicy działów - jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 10,00 zł.

§ 3

1. Wniosek o umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie płatności na raty winien zawierać: (Załącznik nr 1 do zarządzenia)

  1. szczegółowe informacje potwierdzające istnienie ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego,
  2. opis aktualnej sytuacji materialnej i finansowej dłużnika

2. Do wniosku można załączyć dokumenty lub ich odpisy uzasadniające – zdaniem dłużnika – wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty za przetrzymywanie.

§ 4

Warunkiem koniecznym przy podjęciu decyzji o umorzeniu należności, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie płatności na raty jest zwrot przetrzymywanych zbiorów bibliotecznych lub przekazanie dokumentów zastępczych.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku  ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia windykacji zaległych wierzytelności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu oraz prowadzenia postępowań ugodowych i sądowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm.), zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. 2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez MBP w Lęborku - dla celów dochodzenia roszczeń, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.  Prawo do usunięcia danych oraz do sprzeciwu nie ma zastosowania w momencie prowadzenia działań oraz wykonywania innych obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2019 r. Dyrektora MBP w Lęborku z dnia 25.04.2019
w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy ……………………………………………………

adres zamieszkania …………………………………………………………………….

telefon ……………………………………………………………………………………….

e-mail ………………………………………………………………………………………..

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
ul. Armii Krajowej 16
84-300 Lębork

 

WNIOSEK
 o umorzenie, odroczenia spłaty, rozłożenie należności na  raty
(niewłaściwe skreślić)

Uzasadnienie wniosku

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany  z treścią art. 233 §1 Kodeksu Karnego, która brzmi: „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

podpis Wnioskodawcy

załączniki do wniosku

1 ……………………………………………...

2 ……………………………………………….

3 ……………………………………………….

 

UWAGA: do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające brak możliwości spłaty należności i uzasadniające zastosowanie ulgi (sytuacja majątkowa i rodzinna dłużnika, wysokość osiąganych dochodów, wysokość ponoszonych wydatków, względy zdrowotne, sytuacje losowe itp.). Przedstawione dokumenty nie mogą zawierać danych wrażliwych oraz danych osobowych osób postronnych (można je zamalować w sposób uniemożliwiający odczytanie).