Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA URZĄDZENIA CZYTAK
w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1.   Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak” czytelnikom biblioteki.
 2.   Z odtwarzacza „Czytak” mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku i zapisane do biblioteki

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczanie odtwarzacza Czytak jest bezpłatne.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
 4. Czytaka można wypożyczyć maksymalnie na 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka pod warunkiem aktywnego korzystania przez czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej i jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

§ 3. Przetrzymywanie

 1. Po upływie terminu, na jaki Czytak został wypożyczony, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka.
 3. Z chwilą wypożyczenia Czytaka czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 4. W wypadku uszkodzenia Czytaka, czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 5. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka, czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
 6. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu odtwarzacza lub uiszczenia należnych opłat Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych czytelnika.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez czytelnika następuje w momencie podpisania karty zapisu do biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2020 r.

       Zofia Biskupska Lisiecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku