Zasady korzystania z cyfrowej wypożyczalni Academica

Regulamin korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku (Biblioteka) udostępnia zbiory Biblioteki Narodowej za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (Academica) zarejestrowanym czytelnikom w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku (zwanymi dalej „czytelnikami”).

2. Udostępnieniu za pośrednictwem wypożyczalni Academica podlegają zbiory mające postać cyfrową.

3. Korzystanie z publikacji udostępnionych za pośrednictwem Academiki jest nieodpłatne.

§ 2 Zasady korzystania z zasobów CWPN Academica

1. Do korzystania z zasobów wymagane jest zarejestrowanie czytelnika w systemie Academica i utworzenie konta indywidualnego.

2. Rejestracja czytelnika w systemie Academica odbywa się za pośrednictwem Biblioteki po okazaniu dokumentu tożsamości, w tym karty bibliotecznej.

3. W przypadku osób małoletnich zgodę na utworzenie konta wyraża na piśmie rodzic lub opiekun prawny.

4. Regulamin korzystania z systemu Academica czytelnik akceptuje zaznaczając odpowiednie pole podczas pierwszego logowania do systemu.

5. Ze zbiorów można korzystać na terminalu w Bibliotece lub na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu, w zależności od ich statusu prawnoautorskiego.

6. Korzystanie z publikacji chronionych prawem autorskim jest możliwe wyłącznie na terminalu znajdującym się w Bibliotece.

7. Korzystanie z publikacji należących do domeny publicznej lub do których rozpowszechniania w sieci Internet Biblioteka Narodowa jest uprawniona na podstawie licencji, jest możliwe na dowolnym komputerze z dostępem do sieci Internet, bez konieczności logowania.

§ 3 Obowiązki czytelnika

1. Pierwsze logowanie do systemu Academica odbywa się z użyciem tymczasowego hasła otrzymanego od pracownika Biblioteki.

2. Czytelnik korzystający z wypożyczalni Academica jest zobowiązany do:
- przestrzegania Regulaminu korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica,
- nieprzekazywania danych dostępowych osobom trzecim,
- wylogowania się po zakończeniu korzystania z systemu.

3. Czytelnik jest zobowiązany do niewykonywania żadnych czynności naruszających prawa osób trzecich lub mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie terminali. W szczególności zabronione są:

a) próby ominięcia zabezpieczeń i próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych,

b) nieuprawnione udostępnianie oraz pobieranie z systemu materiałów chronionych prawami autorskimi.

4. Czytelnik może korzystać z publikacji wypożyczonych przez CWPN Academica wyłącznie dla celów badawczych lub poznawczych. Korzystanie wykraczające poza zakres dozwolonego użytku osobistego jest dozwolone jedynie za zgodą twórcy lub innego podmiotu, któremu służą autorskie prawa majątkowe do utworu.

5. Czytelnik odpowiada osobiście za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego oraz za skutki działań będących następstwem korzystania z indywidualnych danych dostępowych.

6. Czytelnik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub  majątkowych, w razie powstania takich roszczeń wskutek korzystania przez czytelnika z publikacji udostępnianych za pośrednictwem wypożyczalni Academica z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu. W razie zaspokojenia tych roszczeń przez Bibliotekę Narodową lub zasądzenia od Biblioteki Narodowej - do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Biblioteki Narodowej całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. W przypadku naruszenia przez czytelnika postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie czytelnik może utracić prawo do korzystania ze zbiorów  Academiki.

2. Regulamin użytkownika systemu Academica jest dostępny w formie elektronicznej w CWPN Academica. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie zaktualizowany w CWPN Academica i od tej chwili jest wiążący dla użytkowników.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2021 r.

 

Zofia Biskupska-Lisiecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej