Regulamin wypożyczania gier planszowych

Regulamin wypożyczania gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

1.     Regulamin ustala zasady wypożyczeń gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku, zwanej dalej Biblioteką, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej Wypożyczającymi.
2.     Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa § 1 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. 
 
§ 1. Wypożyczanie 
 
1.     Wypożyczenie gry jest usługą odpłatną. 
2.     Wypożyczeń do domu dokonywać mogą jedynie Wypożyczający, posiadający ważny abonament. Wszystkie stawki i opłaty pobierane przez Bibliotekę określone są w załączniku do Regulaminu – Cenniku. 
3.     Wykupienie abonamentu upoważnia do wypożyczania gier na okres 14 dni. Możliwe jest jednak indywidualne negocjowanie czasu wypożyczenia.
4.     Wypożyczający może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie gry. 
5.     W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia gry.
 
§ 2. Przetrzymywanie zbiorów 
 
1.     Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczanej gry lub prolongaty terminu zwrotu.
Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w przypadku, gdy gra nie została zamówiona przez innego klienta Biblioteki.
2.     Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.
3.     Za nie zwrócone w terminie gry, Biblioteka pobiera od Wypożyczającego opłatę za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki według stawki określonej w Cenniku. 
4.     Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu. 
5.     Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata należnych Biblioteki wierzytelności, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych Wypożyczającego. 
 
§ 3. Kaucja
 
1.     W szczególnych przypadkach pracownik Biblioteki może zażądać wpłacenia kaucji za wypożyczenie gry.
2.     Pracownik Biblioteki może żądać wpłacenia kaucji od osób, które wcześniej naruszały Regulamin Biblioteki oraz w przypadku gier szczególnie cennych. 
3.     Wysokość kaucji określana jest każdorazowo przez Pracownika Biblioteki i nie może przekroczyć aktualnej ceny rynkowej gry. Szczegółowe zasady określa cennik będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
4.     Kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie gry.
5.     Kaucja może być pomniejszona o opłaty dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie takie jak przekroczenie terminu wypożyczenia i pokrycie kosztów naprawy.
6.     Biblioteka zatrzymuje kaucję w przypadku nie zwrócenia gry w terminie lub w przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania gry. 
 
§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 
1.     Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania. 
2.     Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonej gry oraz za wszelkie jej uszkodzenia, stwierdzone podczas zwrotu (brak wszystkich elementów gry, uszkodzenia mechaniczne itp.) i nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
           a. odkupienia identycznej pozycji lub
b. uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej gry lub
c. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry 
3.     Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie 
4.     Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona. 
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2010 r.

Dyrektor
 
Zofia Biskupska-Lisiecka
 
 
Załącznik do Regulaminu wypożyczania gier planszowych - Cennik
Abonament: 
 
a. roczny 50 zł
b. półroczny 30 zł
 
Nieterminowy zwrot gry - opłata w wys. 1zł za każdy dzień zwłoki
Zagubienie lub trwałe zniszczenie gry - aktualna cena rynkowa gry 
Nieznaczne uszkodzenie gry - pokrycie kosztów naprawy 
Wysłanie przypomnienia o zwrocie gry - 3 zł
Kaucja: 
 
a. cena detaliczna gry 100-200zł 50% ceny gry 
b. cena detaliczna gry 201-300zł 60% ceny gry 
c. cena detaliczna gry >301zł 70% ceny gry