Regulamin korzystania z HOTSPOTU

Regulamin korzystania z HOTSPOTU w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

1.     Właścicielem bezprzewodowego punktu dostępu działającego w ramach usługi hotspotu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
2.     Dostęp do Internetu realizowany jest z wykorzystaniem infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku i w godzinach otwarcia biblioteki.
3.     Siecią zarządza Administrator Biblioteki – e-mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
4.     Hotspot działa tylko w godzinach pracy Biblioteki.
5.     Biblioteka nakłada limit długości sesji korzystania z hotspotu dla każdego użytkownika. I wynosi on 1 h.
6.     Użytkownikowi nie przysługują z żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem hotspot. Biblioteka nie jest w stanie zagwarantować minimalnej prędkości połączenia internetowego.
7.     Pracownicy Biblioteki nie prowadzą bezpośredniego wsparcia dla użytkowników hotspotu w zakresie konfiguracji urządzenia użytkownika.
8.     Zabrania się wykorzystywania hotspotu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku do:
           a. Popełniania czynów niezgodnych z prawem
b. Masowego rozsyłania materiałów o charakterze reklamowych, wirusów komputerowych oraz innych programów mogących spowodować uszkodzenie komputerów innych użytkowników Internetu.
Zabronione są także:
           a. Próby uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych biblioteki
b. Próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.).
c. Uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do hotspotu.
d. Dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
e. Wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania hotspotu i infrastruktury informatycznej Biblioteki.
9.      Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu, jeśli wykryte zostaną działania niezgodne z niniejszym regulaminem.
10.     Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje administrator sieci Biblioteki, po analizie jego działania w sieci. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
11.     Ruch odbywający się za pośrednictwem hotspotu jest niezabezpieczony i może być potencjalnie „podsłuchiwany” przez innych. W związku z powyższym przy korzystaniu ze stron i usług zawierających poufne dane wskazane jest wykorzystywanie szyfrowanych protokołów. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego wskazania.
12.     Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
13.     Do podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej wymagane jest by było ono zgodne ze standardem 802.11b, 802.11g lub 802.11n.
14.     Zalogowanie do sieci hotspot jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
15.     Traci moc Regulamin korzystania z hotspotu Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 04.12.2012r.
16.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2014 r.
 
 
Dyrektor
 
Zofia Biskupska-Lisiecka