Zasady korzystania z gier na Xboxie

Zasady korzystania z gier na Xboxie w miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

1. Gry Xbox udostępnia się w ustalonych godzinach.

2. Xbox przeznaczony jest wyłącznie dla czytelników Biblioteki Miejskiej posiadających AKTYWNĄ kartę biblioteczną.

3. Korzysta się z gier Xbox będących własnością Biblioteki i w niej udostępnianych w stałym harmonogramie.

4. Korzystanie z gier Xbox jest bezpłatne.

5. Z gry może korzystać jednorazowo od 1 do 2 osób.

6. Zgłaszając się do gry należy z góry określić liczbę graczy.

7. Z gier Xbox korzysta się w sesjach półgodzinnych z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych oczekujących.

8. Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika.

9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z gier interaktywnych wyłącznie pod nadzorem rodzica lub dorosłego opiekuna.

10. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem bibliotekarza.

11. Pad obsługuje wyłącznie bibliotekarz.

12. Podczas gry poziom dźwięku ustawia bibliotekarz.

13. Korzystając z gry należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.