Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

§ 1 Prawo korzystania

1.     Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne.
2.     Aby skorzystać ze stanowiska należy zostawić bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.


§ 2 Zasady korzystania

3.     Użytkownik ma prawo do:
a. korzystania z internetu,
b. korzystania z programów zainstalowanych na komputerze, 
c. korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
d. zapisywania danych na nośnikach elektronicznych,
e. skanowania oraz wykonywania wydruków 
zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4.     Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera. 
5.     Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
6.     Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.
7.     Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
8.     Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.
9.     Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.


§ 3 Ochrona

10.     Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
11.     Niedozwolone jest m.in.
a. działanie powodujące uszkodzenie komputera,
b. instalowanie oprogramowania i/lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
c. wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie; 
d. ściągania plików na dysk lokalny

12.     Osoby do 18 roku życia nie mogą:
a. korzystać z brutalnych, agresywnych gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT, IRC, GG i innych komunikatorów internetowych;
b. używać bramek sms.
13.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.
14.     Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
15.     Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora MBP. 


§ 4 Skargi i wnioski

16.     Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującej się w sekretariacie Biblioteki lub zgłaszać do Dyrektora MBP.


§ 5 Przepisy końcowe

17.     Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora MBP w Lęborku.
18.     Traci moc Regulamin z dnia 1.12.2014r.
19.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

 

DYREKTOR 


Zofia Biskupska-Lisiecka 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

Cennik usług bibliotecznych

Wydruki czarno-białe A-4:

 

    tekst

0,30 zł

    grafika

1,00 zł

Wydruki kolorowe A-4:

      2,00 zł

Skanowanie - 1 strona

4,00 zł

Najem pomieszczeń: (klub; laboratorium)

Organizacje non-profit - bezpłatnie

50 zł/h