Regulamin wypożyczania czytnika ebooków

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA CZYTNIKA EBOOKÓW

w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania przez czytelników biblioteki czytników i tabletów do ebooków zwanych dalej czytnikiem.
 2. Z czytnika mogą korzystać osoby zapisane do biblioteki, które nie mają zobowiązań i zaległości wobec biblioteki.

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczanie czytnika jest bezpłatne.
 2. Osoba wypożyczająca czytnik jest zobowiązana do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
 4. Czytnik można wypożyczyć maksymalnie na 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu pod warunkiem korzystania przez Czytelnika z platformy Legimi lub książek elektronicznych dostępnych w bibliotece i jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Z posiadanych przez Biblioteką książek elektronicznych (ebooków) Czytelnik może  skomponować zestaw tytułów, które zostaną wgrane na urządzenie.
 6.  Z wgranych e-booków Czytelnik może korzystać w ramach obowiązującej licencji, tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Czytelnik nie jest uprawniony do:
  a: rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu wgranych na czytnik e-booków w całości lub we fragmentach,
  b: modyfikowania treści e-booków,
  c: komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania do sieci internetowej.
 8. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania  e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione do tego osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem użytkownika.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z książek elektronicznych przez Czytelnika  niezgodnie z przepisami prawa.

§ 3. Przetrzymywanie

 1. Po upływie terminu, na jaki czytnik został wypożyczony, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać czytnika.
 3. Z chwilą wypożyczenia czytnika Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został wypożyczony.
 4. W wypadku uszkodzenia czytnika czytelnik ponosi koszty jego naprawy.
 5. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia czytnika, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
 6. Jeżeli Czytelnik odmawia zwrotu czytnika lub uiszczenia należnych opłat Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych Czytelnika.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez czytelnika następuje w momencie podpisania karty zapisu do biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2020 r. Tracą moc zapisy z  dnia 01.07.2020r.

 

                         Zofia Biskupska Lisiecka

                             Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

 

 

POTWIERDZENIE WYPOŻYCZENIA

 

Ja, …………………………………………..…….

potwierdzam wypożyczenie czytnika ebooków nr ……….

w dniu ………………

Telefon kontaktowy ………………………….

 

Data i podpis Czytelnika