Regulamin czytelni

Regulamin czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

§ 1. Prawo korzystania

 1. Czytelnia jest ogólnodostępna.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
 3. Opłatom podlegają tylko usługi drukowania.
 4. Aby skorzystać z usług czytelni należy zostawić bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.
 5. Z usług czytelni nie mogą korzystać:
 1. osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),
 2. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
 3. osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.

§ 2. Zasady korzystania

 1. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.
 2. Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3. Osoba przychodząca do czytelni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni lub miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, jedzenia i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 3. Wypożyczenia krótkoterminowe

 1. Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania książek i czasopism na krótki okres. O wypożyczeniu             publikacji i terminie zwrotu decyduje bibliotekarz. 
 2. Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo 4 książki, pozostawiając w czytelni ważną kartę biblioteczną.
 3. Starsze numery czasopism można wypożyczyć na okres 14 dni.
 4. W razie niedotrzymania terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10 gr  od sztuki za każdą dobę rozpoczynającą się po terminie zwrotu. Czytelnik traci też prawo do tej formy wypożyczeń.

§ 4. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Jeżeli czytelnikowi potrzebne są materiały, których nie ma w zbiorach Biblioteki, czytelnia może sprowadzić je z innej biblioteki w Polsce.
 2.  Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
 3.  W przypadku, gdy książka jest uznana za cenną i Biblioteka otrzymuje ją jako paczkę wartościową, czytelnik w całości pokrywa koszty takiej przesyłki.

§ 5. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik  zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą kierownika czytelni dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. W przypadku zbiorów specjalnych do wysokości odszkodowania wlicza się każdorazowo koszt wykonania kopii zapasowej.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać  dyrektorowi Biblioteki lub kierownikowi czytelni w formie ustnej lub pisemnej.

§ 7. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik niestosujący się do regulaminu Czytelni Naukowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Traci moc Regulamin Czytelni Naukowej z dnia 1.05.2015r.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2017 z póź. zm.
   

Dyrektor

Zofia Biskupska-Lisiecka