Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

§ 1. Prawo korzystania

1.      Wypożyczalnia jest ogólnodostępna.
2.      Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne i dotyczy książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
3.      Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
           a.    wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu;
           b.    okazać dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzica lub opiekuna prawnego.

4.      Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5.      Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę,  wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów.
6.      Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
7.      Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub danych osobowych.
8.      Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
           a.    osoby, które nie są zapisane do Biblioteki,
           b.    osoby, które nie uregulowały należności wobec Biblioteki
           c.    osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
           d.    osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.

9.      Czytelnik przychodzący do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 3. Wypożyczanie

1.       Warunkiem korzystania ze zbiorów jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczaniu. Karty nie wolno udostępniać innym osobom.
2.       Wypożyczyć można jednorazowo w każdym z działów po 4 książki i po 4 jednostki zbiorów specjalnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3.       Biblioteka może przesunąć termin zwrotu maksymalnieo 30 dni, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4.       Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu publikacji szczególnie poszukiwanych.
5.       W szczególnych wypadkach oraz przy wypożyczaniu szczególnie wartościowych zbiorów bibliotekarz może pobrać kaucję, której wysokość jest ustalana jest każdorazowo zależnie od wartości dzieła. Po upływie roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni i rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów nieodebrana kaucja przechodzi na własność Biblioteki.
6.       Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest publikacja, której nie ma w zbiorach, czytelnia może sprowadzić publikacje z innych bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
7.       Wybrane publikacje czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Zwrot następuje u bibliotekarza lub przez trezor biblioteczny.
8.       Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece. Za wydanie duplikatu zagubionej lub zniszczonej karty czytelnik uiszcza opłatę w wys. 5 zł.  

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1.       W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
2.       W przypadku zagubienia lub zniszczenia fragmentu nagrania czytelnik ponosi koszty zakupu całego dzieła.
3.       Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
4.       W przypadku zbiorów specjalnych do wysokości odszkodowania wlicza się każdorazowo koszt wykonania kopii zapasowej.
5.       Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5. Przetrzymywanie zbiorów

1.       Za przetrzymywanie materiałów ponad termin określony w § 3 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 10 gr  od sztuki za każdą dobę rozpoczynającą się po terminie zwrotu.
2.       W przypadku Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży opłata za przetrzymanie zbiorów jest kwotą ryczałtową i wynosi 3 zł od osoby za każdy rozpoczęty miesiąc przetrzymania.
3.       Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych czytelnika.
4.       W przypadku dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej, komorniczej lub przez osoby trzecia jej naliczenie  w Wypożyczalni dla dzieci o młodzieży następuje na zasadach określonych w  § 5 pkt. 1.

§ 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki lub kierowników działów w formie ustnej lub pisemnej.

§ 7. Przepisy końcowe

1.       Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
2.       Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Lęborka.
3.       Traci moc Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 1.05.2015r.
4.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.


Dyrektor

Zofia Biskupska Lisiecka