Regulamin czytelni

Regulamin czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

§ 1. Prawo korzystania

 1.     Czytelnia jest ogólnodostępna.
 2.     Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
 3.     Opłatom podlegają tylko usługi drukowania.
 4.     Aby skorzystać z usług czytelni należy zostawić bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.
 5.     Z usług czytelni nie mogą korzystać:

 

 1. osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),
 2. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
 3. osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.

 

§ 2. Zasady korzystania

 1.     Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.
 2.     Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3.     Osoba przychodząca do czytelni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni lub miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4.     W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, jedzenia i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 3. Wypożyczenia krótkoterminowe

 1.     Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania książek i czasopism na krótki okres. O wypożyczeniu publikacji i terminie zwrotu decyduje bibliotekarz. 
 2.     Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo 4 książki, pozostawiając w czytelni ważną kartę biblioteczną.
 3.     Starsze numery czasopism można wypożyczyć na okres 14 dni.
 4.     W razie niedotrzymania terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10 gr  od sztuki za każdą dobę rozpoczynającą się po terminie zwrotu. Czytelnik traci też prawo do tej formy wypożyczeń.

§ 4. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1.     Jeżeli czytelnikowi potrzebne są materiały, których nie ma w zbiorach Biblioteki, czytelnia może sprowadzić je z innej biblioteki w Polsce.
 2.     Koszty przesyłki pokrywa czytelnik w formie ryczałtu w wysokości 10 zł za pierwszą książkę i 5 zł za każdą następną.
 3.     W przypadku, gdy książka jest uznana za cenną i Biblioteka otrzymuje ją jako paczkę wartościową, czytelnik w całości pokrywa koszty takiej przesyłki.

§ 5. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1.     W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik  zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą kierownika czytelni dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2.     Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3.     W przypadku zbiorów specjalnych do wysokości odszkodowania wlicza się każdorazowo koszt wykonania kopii zapasowej.
 4.     Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać  dyrektorowi Biblioteki lub kierownikowi czytelni w formie ustnej lub pisemnej.

§ 7. Przepisy końcowe

 1.     Czytelnik niestosujący się do regulaminu Czytelni Naukowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2.     Traci moc Regulamin Czytelni Naukowej z dnia 1.05.2015r.
 3.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2017.
   

Dyrektor

Zofia Biskupska-Lisiecka

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku