Regulamin czytelni

  MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LĘBORKU
 

§ 1. Prawo korzystania

1.    Czytelnia jest ogólnodostępna.

2.    Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych.

3.    Opłatom podlegają tylko usługi drukowania.

4.    Aby skorzystać z usług czytelni należy okazać bibliotekarzowi dokument tożsamości ze zdjęciem lub aktualną kartę biblioteczną.

5.    Z usług czytelni nie mogą korzystać:

a.    osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),

b.    osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,

c.    osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.

§ 2. Zasady korzystania

1.    Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.

2.    Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik zgłasza u bibliotekarza.

3.    Osoba przychodząca do czytelni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni lub miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

4.    W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, jedzenia i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 3. Wypożyczenia krótkoterminowe

1.    Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania książek i czasopism na krótki okres. O wypożyczeniu publikacji i terminie zwrotu decyduje bibliotekarz.

2.    Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo 4 książki, pozostawiając w czytelni ważną kartę biblioteczną.

3.    Starsze numery czasopism można wypożyczyć na okres 14 dni.

4.    W razie niedotrzymania terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10 gr od sztuki za każdą dobę rozpoczynającą się po terminie zwrotu. Czytelnik traci też prawo do tej formy wypożyczeń.

§ 4. Wypożyczenia międzybiblioteczne

1.    Jeżeli czytelnikowi potrzebne są materiały, których nie ma w zbiorach Biblioteki, czytelnia może sprowadzić je z innej biblioteki w Polsce.

2.    Koszty przesyłki pokrywa czytelnik w formie ryczałtu w wysokości 7 zł za pierwszą książkę i 3 zł za każdą następną.

3.    W przypadku, gdy książka jest uznana za cenną i Biblioteka otrzymuje ją jako paczkę wartościową, czytelnik w całości pokrywa koszty takiej przesyłki.

§ 5. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1.    W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą kierownika czytelni dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.

2.    Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

3.    W przypadku zbiorów specjalnych do wysokości odszkodowania wlicza się każdorazowo koszt wykonania kopii zapasowej.

4.    Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Biblioteki lub kierownikowi czytelni w formie ustnej lub pisemnej.

§ 7. Przepisy końcowe

1.    Czytelnik niestosujący się do regulaminu Czytelni Naukowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

2.    Traci moc Regulamin Czytelni Naukowej z dnia 1.04.2006 r.

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2015r.

DYREKTOR
Zofia Biskupska-Lisiecka
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku