Konkurs plastyczny

Zapraszamy małych artystów z klas I-III szkół podstawowych z naszego powiatu do udziału w konkursie plastycznym Moja bajkowa walentynka w formie zakładki do książki.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci.

Wystarczy wykonać dowolną techniką jednostronną zakładkę do książki o tematyce bajkowo-walentynkowej i przynieść prace do 5 lutego 2016 roku do Działu dla Dzieci i Młodzieży.

Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.). Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki. Kształt pracy dowolny.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością.

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę:
pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność, praktyczność i estetykę.

Dla laureatów konkursu Organizator przygotował nagrody.

Życzymy ciekawych pomysłów i twórczych prac.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 lutego w piątek o godzinie 11. 00.

Szczegółowy regulamin konkursu poniżej. 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego
Moja bajkowa walentynka w formie zakładki do książki

Organizator Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

 1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu jednostronnej zakładki do książki
  o tematyce bajkowo-walentynkowej.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatu lęborskiego.
 3. Zakładki mogą być wykonane dowolną techniką.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.
 5. Prace należy składać do 5 lutego 2016 r. w Dziale dla Dzieci i Młodzieży w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 6. Wymagane dane osobowe uczestnika konkursu należy umieścić w kopercie.
  Prosimy nie umieszczać danych na zakładkach.
  Niezbędne dane: imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu, telefon kontaktowy,
  imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel prowadzący lub rodzic), nazwa szkoły.
 7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 12 lutego
  2016 r. o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lebork.pl oraz na Facebooku.
 8. Po konkursie zakładki  będą prezentowane na wystawie w bibliotece na I piętrze.
 9. Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z przekazaniem pracy na własność biblioteki
  i przekazaniem praw autorskich Organizatorowi (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody
  przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu „Moja bajkowa walentynka w formie zakładki do książki" zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Kontakt:

Emilia Wenta
tel. 59 8622307
e-mail dzieciecy@biblioteka.lebork.pl
Dział dla Dzieci i Młodzieży (I piętro)
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku