ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE ZAJĘĆ W OKRESIE PANDEMII

Zasady  organizacji i prowadzenia zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku
w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

Organizacja zajęć

  1. Zajęcia prowadzone na terenie Biblioteki mogą być realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w Bibliotece.
  2. Liczba uczestników zajęć  uzależniona jest od  powierzchni sali, w której prowadzone będą zajęcia.
  3. Podczas zajęć na jedną osobę musi przypadać przestrzeń nie mniejsza niż 4 m2 i odległość pomiędzy  uczestnikami min. 1,5 m.

Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów i uczestników

  1. Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie w sekretariacie Biblioteki deklaracji i oświadczenia (do pobrania poniżej).
  2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi się stosować do „Zasad obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”, szczególnie zachowania dystansu społecznego, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.
  4. Obowiązkiem rodziców/opiekunów uczestnika jest poinformowanie dziecka o zasadach obowiązujących w bibliotece oraz podczas zajęć.
  5. Uczestnik  obowiązkowo po wejściu do sali zajęć musi umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie.
  6. Uczestnik wchodząc do Biblioteki musi mieć maseczkę ochronną. W zależności od formy zajęć prowadzący może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku