Regulamin wypożyczania czytnika ebooków

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA CZYTNIKA EBOOKÓW

w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1.   Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania czytnika ebooków czytelnikom biblioteki.
 2.   Z czytnika mogą korzystać osoby zapisane do biblioteki

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczanie czytnika jest bezpłatne.
 2. Czytelnik wypożyczający czytnik jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytnika jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
 4. Czytnik można wypożyczyć maksymalnie na 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu czytnika pod warunkiem korzystania przez czytelnika ze platformy Legimi i jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

§ 3. Przetrzymywanie

 1. Po upływie terminu, na jaki czytnik został wypożyczony, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać czytnika.
 3. Z chwilą wypożyczenia czytnika czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został wypożyczony.
 4. W wypadku uszkodzenia czytnika czytelnik ponosi koszty jego naprawy.
 5. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia czytnika, czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
 6. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu czytnika lub uiszczenia należnych opłat Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych czytelnika.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez czytelnika następuje w momencie podpisania karty zapisu do biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

 

                         Zofia Biskupska Lisiecka

                             Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

 

 

POTWIERDZENIE WYPOŻYCZENIA

 

Ja, …………………………………………..…….

potwierdzam wypożyczenie czytnika ebooków nr ……….

w dniu ………………

Telefon kontaktowy ………………………….

 

Data i podpis Czytelnika

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku