Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LĘBORKU

§ 1 Prawo korzystania

1. Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne.

2. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi dokument tożsamości ze zdjęciem lub aktualną kartę biblioteczną

§ 2 Zasady korzystania

3. Użytkownik ma prawo do:

 • korzystania z internetu,
 • korzystania z programów zainstalowanych na komputerze,
 • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
 • zapisywania danych na nośnikach elektronicznych,
 • skanowania oraz wykonywania wydruków zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera.

5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

6. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.

7. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.

9. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.

§ 3 Ochrona

10. Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

11. Niedozwolone jest m.i

 • działanie powodujące uszkodzenie komputera,
 • instalowanie oprogramowania i/lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
 • wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie;
 • ściągania plików na dysk lokalny

12. Osoby do 18 roku życia nie mogą:

 • korzystać z brutalnych, agresywnych gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT, IRC, GG i innych komunikatorów internetowych;
 • używać bramek sms.

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach kompute-rowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.

14. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

15. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora MBP.

§ 4 Skargi i wnioski

16. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującej się w sekretariacie Biblioteki lub zgłaszać do Dyrektora MBP.

§ 5 Przepisy końcowe

17. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora MBP w Lęborku.

18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2014r.

DYREKTOR

Zofia Biskupska-Lisiecka

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania

ze stanowisk komputerowych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

 

Cennik usług

Korzystanie ze stanowisk komputerowych:

 

dzieci i młodzież w wieku szkolnym

bezpłatnie

pozostali

bezpłatnie

w filii nr 1

bezpłatnie

Wydruki czarno-białe A-4:

 

tekst

0,30 zł

grafika

1,00 zł

Wydruki kolorowe A-4:

     2,00 zł

Skanowanie

1,50 zł

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku