Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

§ 1 Prawo korzystania
1. Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne.
2. Aby skorzystać ze stanowiska należy zostawić bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.
§ 2 Zasady korzystania
3. Użytkownik ma prawo do;
a) korzystania z internetu,
b) korzystania z programów zainstalowanych na komputerze, 
c) korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
d) zapisywania danych na nośnikach elektronicznych,
e) skanowania oraz wykonywania wydruków 
zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera. 
5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
6. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.
7. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.
9. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.
§ 3 Ochrona
10. Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
11. Niedozwolone jest m.in.
a) działanie powodujące uszkodzenie komputera,
b) instalowanie oprogramowania i/lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
c) wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie; 
d) ściągania plików na dysk lokalny
12. Osoby do 18 roku życia nie mogą:
a) korzystać z brutalnych, agresywnych gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT, IRC, GG i innych komunikatorów internetowych;
b) używać bramek sms.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.
14. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
15. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora MBP. 
§ 4 Skargi i wnioski
16. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującej się w sekretariacie Biblioteki lub zgłaszać do Dyrektora MBP.
§ 5 Przepisy końcowe
17. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora MBP w Lęborku.
18. Traci moc Regulamin z dnia 1.12.2014r.
19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

      DYREKTOR 
Zofia Biskupska-Lisiecka 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

Cennik usług

Wydruki czarno-białe A-4:

 

    tekst

0,30 zł

    grafika

1,00 zł

Wydruki kolorowe A-4:

      2,00 zł

Skanowanie - 1 strona

4,00 zł

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku