Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Informujemy, że postępowanie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego zostało zakończone. Nakorzystniejszą ofertę złożyła firma DKS Sp.z o.o. Kowale 80-180, która zaoferowała urządzenie Konica Minolta Bizhub C224e w cenie 12041,70 zł brutto z gwarancją na 48 miesięcy.

Bardzo dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowniu.

_________________________________

 Zapytanie ofertowe z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

 

1. Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna
    Ul. Armii Krajowej 16
    84-300 Lębork
    NIP 841-13-38-609
    Tel./fax 59 8622307, e-mail mbp@biblioteka.lebork.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem jest dostawa jednego urządzenia wielofunkcyjnego drukarka, skaner, kopiarka, fax. Marka: Develop ineo+ 224 e lub Konica Minolta C224e. Obok standardowego wyposażenia model musi posiadać:
  - automatyczny podajnik dokumentów (zamiast pokrywy)
  - podstawa urządzenia musi posiadać miejsce do przechowywania
  - komplet pełnowartościowych tonerów
  Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis na okres minimum  24 miesięcy;
  - wykonawca zapewni serwis w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji.
  - czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi w ciągu 48 godz.
  - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu,
  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu   Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy.
 3. Termin dostawy: do ustalenia z zamawiającym, nie później jednak niż 15 listopada 2015 r. r.
 4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor Biblioteki Zofia Biskupska-Lisiecka, kontakt : 59 8622307, zbiskupska@biblioteka.lebork.pl

3. Sposób i termin przygotowywania oferty

1.     Oferta musi się składać z wypełnionego formularza oferty (zał. Nr. 1 do niniejszego Zapytania) - z pieczątką firmy i podpisem osoby ją reprezentującej.

2.     Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT).

3.     Ofertę należy przesłać e-mailem na adres mbp@biblioteka.lebork.pl lub złożyć w sekretariacie  Biblioteki w terminie do 29 października 2015r.

4. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.lebork.pl).  Do Wykonawcy wybranego w wyniku postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, który wynosi 20 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia zaproszenia bez podawania przyczyny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku