Zaproszenie do składania ofert

Dziękujemy wszystkim osobom aplikującym na stanowisko bibliotekarza za przysłane oferty.

Z osobami zaproszonymi do rozmów kwalifikacyjnych będziemy kontaktować się telefonicznie w dniu 10 stycznia 2020 r.

Złożone dokumenty kandydaci mogą odebrać w sekretariacie biblioteki do 17 stycznia 2020 r.. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

_________________________

NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
ul. Armii Krajowej 16

T: 59 86 22 307 E: mbp@biblioteka.lebork.pl

Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku – Wypożyczalnia dla dorosłych
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do poł. 2021 r.
Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 h tygodniowo
Praca jednozmianowa
Zatrudnienie: od stycznia 2020 r.

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe,
znajomość literatury, 
praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów,
umiejętność pracy z ludźmi, 
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
komunikatywność,
wysoka kultura osobista,
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
dodatkowe umiejętności lub zainteresowania przydatne w rozszerzeniu oferty biblioteki

3. Zakres podstawowych czynności:
udostępnianie zbiorów,
dobór, selekcja i skontrum zbiorów,
dbałość o stan powierzonego zbiorów,
organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych.

4. Wymagane dokumenty:
CV,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

5. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku
ul. Armii Krajowej 16
84-300 Lębork
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 9 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.

_______________________

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 16 (nazywana dalej „Biblioteką”).

2.         Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Anna Cykman, kontakt e-mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl.

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji  na stanowisko bibliotekarza. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Biblioteki.

4.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

5.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.

6.         Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

7.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku