NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA - CZYTELNIA NAUKOWA

miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku – Czytelnia
rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
wymiar czasu pracy: 1/2  etatu, 20 h tygodniowo
praca jednozmianowa
zatrudnienie: od maja 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe,
praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów,
umiejętność pracy z ludźmi, 
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
komunikatywność,
wysoka kultura osobista,
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
preferowane doświadczenie zawodowe.

 3. Zakres podstawowych czynności:
udostępnianie zbiorów,
udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
dobór, selekcja i skontrum zbiorów,
dbałość o stan powierzonego zbiorów,
organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych.

4. Wymagane dokumenty:
CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

5. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza -czytelnia”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku